Nhà hàng ăn uống Mặt Trăng(84-8) 39 140 940  

(84-8)