Nhà hàng Vũ Trường Phương Đông(84-8) 38 254 478  

(84-8)