Nhà hàng Dìn Ký Nguyễn Trãi(84-8) 38 392 357   

(84-8) 38 392 357  

http://www.dinky.com.vn