Nhà hàng Wrap & Roll(84-8) 39 253 639  

(84-8) 38 234 029  

http://www.wrap-roll.com