Nhà hàng Gió - Kaze Lounge(84-8) 38 226 515  

(84-8)