Nhà hàng Vi Cá Yến Sào Hải Nam(84-8) 38 226 834  

(84-8)  

http://hainam.com.vn