Nhà hàng Tài Nam Augustin(84-8) 38 292 941  

(84-8)