Nhà hàng Ngựa Hoang(84-8) 38 277 786   

(84-8) 38 256 317