Nhà hàng Seoul Garden(84-8) 62 991 936  

http://www.seoulgarden.com.vn