Nhà hàng Ánh Trăng Xanh(84-8) 38 484 942  

(84-8)