Nhà hàng món Huế - Tây Sơn Nhì08.7106.6624  

http://www.nhahangmonhue.vn