Nhà hàng món Huế - Đinh Bộ Lĩnh08.7106.6622  

http://www.nhahangmonhue.vn/