Nhà hàng món Huế - Tô Hiến Thành08.7106.6620  

http://www.nhahangmonhue.vn/