Nhà hàng món Huế - Aeon Mall08.7106.6618  

http://www.nhahangmonhue.vn/