Nhà hàng món Huế - Bờ Bao Tân Thắng08.7106.6618  

http://www.nhahangmonhue.vn/