Nhà hàng món Huế - Trường Sơn08.7106.6617  

http://www.nhahangmonhue.vn/