Nhà hàng ThaiExpress - Đồng Khởi(+84) 8 3936 9264  

http://thaiexpress.vn/