Nhà hàng ThaiExpress - Nguyễn Huệ(+84) 8 3936 9264  

http://thaiexpress.vn/