Nhà hàng ThaiExpress - Lê Thánh Tôn(+84) 8 6291 8178  

http://thaiexpress.vn/