Nhà hàng ThaiExpress - Tôn Dật Tiên(+84) 8 5415 5556  

http://thaiexpress.vn/