Nhà hàng Sushi Hokkaido Sachi - Đông Du(848) 3822 5396  

http://hokkaidosushi.com.vn/