Nhà hàng món Huế - Thảo Điền08.7106.6626  

http://www.nhahangmonhue.vn/