Nhà hàng món Huế - Nguyễn Chí Thanh08.7106.6627  

http://www.nhahangmonhue.vn/