Nhà hàng Tokyo Deli Võ Văn Tần(08)3818 1177  

http://www.tokyodeli.com.vn/