Nhà hàng Tokyo Deli Song Hành(08) 6259 3737  

http://www.tokyodeli.com.vn/