Nhà hàng món Huế - Nguyễn Thái Sơn08.7106.6630  

http://www.nhahangmonhue.vn/