Nhà hàng món Huế - Lotte Mart08.7106.6641  

http://www.nhahangmonhue.vn/