Nhà hàng món Huế - Bình Tân08.7106.6639  

http://www.nhahangmonhue.vn/