Nhà hàng Mai Nguyễn(84-8) 39 235 498 - 38 357 923  

(84-8)