Công ty TNHH MTV DV Ốc Tre Một(84-8) 22 146 992  

(84-8)