Nhà hàng Muối Tiêu Chanh(84-8) 38 624 621  

(84-8)