Nhà hàng Thuyền và Biển(84-8) 22 153 581 - 0918 666 645   

(84-8)