Nhà hàng Biển Dương 2(84) 8 38364886 - (84) 838364917