LaCochinchine Spa - Khách sạn Rex - Thể Dục Thể Hình(84) 8.38251812 - (84) 8 3829 2185  

http://lacochinchine.net