Nhà hàng Buffer hải sản Happy Tôm(84-8) 22 419 199  

(84-8)  

http://www.happytom.vn