Nhà hàng hải sản Phố Mới(84-8) 39 309 916  

(84-8)