Nhà hàng Cánh Buồm(84-8) 39 302 443   

http://canhbuomrestaurant.com