Nhà hàng Song Ngư(84-8) 38 325 017  

http://www.songngu.com