Nhà hàng hải sản Vi Cá Bê Vàng(84-8) 38 331 322  

(84-8)