Nhà hàng Sài Gòn Thái Vi Cá(84-8) 38 298 764 - 38 295 702  

(84-8) 38 234 822  

http://www.tim1s.vn/thaivica