Nhà hàng hải sản Ốc Năm Sao(84-8) 38 479 776  

http://www.ocnamsao.com/