Nhà hàng ăn ngon Lộc Phát(84-8) 22 238 568  

(84-8) 22 238 569