Nhà hàng Lion City Exclusive - Sài Gòn Superbowl08. 3547 2121  

http://lioncity.com.vn/