Nhà hàng nướng Trúc Xanh(84-8) 39 573 653   

(84-8) 39 573 654