Xiên nướng không khói KAT(84-8) 66 739 771  

(84-8)