Nhà hàng CoCa Suki Parkson Tân Sơn Nhất08 6297 1787  

http://www.cocasuki.vn/