Hotpot story Nhà hàng lẩu Thái - Nhật - Hàn Thủ Đức08.3722 5299  

1800 1277  

http://hotpotstory.vn/