Bánh bao Đại Đông Phát(84-8) 39 560 760 - 39 560 761  

(84-8)