Bánh trung thu Đại Phát(84-8) 38 577 826   

(84-8) 38 553 883  

http://daiphatfood.com.vn