Bánh canh Trảng Bàng Chánh Gốc(84-8) 38 322 532 - 38 306 867  

(84-8)